Vejledning i brug af maskiner

Generelt for alle uanset værksted
Kreativt Værksted i Roskilde er en forening, hvor medlemmerne samles om deres hobby og hjælper hinanden med gode råd. I værkstederne, der ligger på Tjørnegårdsskolen i Roskilde, er der mulighed for at benytte faciliteter som man normalt ikke råder over derhjemme.

Unge som gamle mødes hver torsdag, hvor værkstederne er åbne mellem kl. 16:00-22:00.

Her laves “næsten” alle former for hobbyarbejder. Vi har ikke undervisere, men er rigtig gode til at hjælpe hinanden og trække gensidigt på erfaring og drøfte ideer. Materialer betaler man selv. Har nogen et ønske til nye aktiviteter, er det muligt at sætte det igang.

De brugere der er på værkstederne kl. 18:00, spiser den medbragte mad sammen.

Derudover holder vi julefrokost, hvor vi spiser sammen, har pakkeleg og hygger nogle timer + sommerafslutning også med mad og hygge.

Værkstedet har en bestyrelse som samler trådene – se foreningens vedtægter. Bestyrelsen har samme ansvar og forpligtigelse i den dgl drift af værkstederne som ethvert andet medlem – det er vores alle sammens værksted og alle er ansvarlige for såvel stemning, omgangsform og praktisk udførelse.


Vejledning brug af stenværksted og maskiner hos Kreativt Værksted – Roskilde – Tjørnegårds Skolen

Stensav:
Der skal altid hældes skærevæske (forhold 1 skærevæske + 20 vand) på maskinen inden brug. Det nederste af klinken skal altid være dækket af 1 ½ til 2 cm skærevæske, inden den tages i brug og lukkes – tjek også at klingen ikke rører siderne af laddet inden du starter den og læg unbrakonøglen ved siden af maskinen, så den ikke bliver væk.

Stenene føres frem mod klingen med rolig hånd uden at trykke – vær blot rolig du kan ikke skære dig på klingen – den saver ikke i bløde ting.

Husk at slukke for stensaven efter brug – gå aldrig fra en tændt maskine – heller ikke blot for at hente en klud eller en kop kaffe.

Hvis savklingen ødelægges – og det er naturligvis et beklageligt uheld, men det sker – skal man erstatte den – regning kommer fra kassereren

Stensaven skal altid tømmes og rengøres inden vi forlader lokalet om aftenen – dvs. Der må ikke stå skærevæske til næste torsdag i maskinen.

Saml det op i dunkene og lad det bundfælde til næste gang  – Ved meget snask i skærevæsken skal det hældes helt ud i kloakken IKKE i håndvasken.


Sten-slibemaskinerne:
Husk altid ikke at slibe større sten, end du kan havde den i din hånd. Og at vi IKKE må slibe flintesten på maskinerne – det slider for meget på dem.

Husk der ALTID skal være koldt vand på stenslibemaskinerne – da det køler diamanterne på slibebåndene og slibebåndene og de derved holder længere. Hvis man ikke bruger vand på slibebåndene brændes diamanterne af og slibebåndes ødelægges – og man skal betales for et nyt slibebånd – regning sendes fra kassereren.

Huske vi kan sagtens være flere ved den samme maskine – der er 4 hjul og vel alle gode venner

Tag dig god tid og start med den groveste stenslibebånd (60-100) og arbejdt dig frem til du opnår det ønskede resultat inden du går vidre til næste slibebånd i rækken – du kan ikke gøre arbejdet hurtigere ved at presse maskinerne – du ødelægger bare både sten og maskine.

Hold om stenen med løs hånd, men alligevel fast og læg et let press på stenen mod slibebåndet træk nede fra og op i jævne og rolige tag.

Taber du stenen – så mere for dine egen skyld – så sluk maskinen inden du fisker efter stenen ellers risikerer du, at slibebåndet tager fat i (sliber) din hånd.

Gå aldrig fra en tændt maskine – heller ikke blot for at hente en klud eller en kop kaffe.

Husk at holde øje med spildevandet i spanden så det ikke løber over eller ud på gulvet og husk at tømme spanden helt ude i kloakken IKKE i håndvasken.

Husk at altid gøre maskinerne rene efter brug.


Poler-maskinen:

Husk altid at bruge massere af vand og polermasse (polerpulver med vand) når du polerer dine sten.

Husk altid at rydder op efter dig


Oprydning af lokalerne:

Man skal altid selv rydde op i lokalet og gøre maskinerne rene også selvom andre måske skal bruge dem – din mor eller kæreste er her ikke.

Gulvet skal vaskes inden vi forlader lokalet – og spildevandet hældes helt ud i kloakken.

Sølvvognen låses og rulles på plads og skabene skal alle lukkes.


Keramikværkstedet:
Uskrevne regler – nu på papir.

Værkstedet  råder over enkelte typer af værktøj, plader, kavaletter, forme, begitninger, oxider, penselglasurer, farver med mere  mm.Det meste anskaffet for længe siden og løbende suppleret af medlemmer uden beregning.

Alle medlemmer er ansvarlig for renholdelse og oprydning.

Ovnen er skolens ejendom og reparation og vedligehold hidrører skolen.

Foreningen har brugsretten og kan frit benytte denne inden for rammen af foreningen.

Der må ikke brændes fx paper-clay eller andre materialer end ler- og stentøj.

I værkstedet brændes stentøj til  forglødning og højbrænding med mindre andet aftales.

Den enkelte bruger er ansvarlig for, ved egne projekter, at drage omsorg for ikke at skade andres projekter.

Desuden rådes over ovnplader og afstandsstykker til ovnen.

Alle brugere er selvstændigt ansvarlige for at sætte sig ind i stentøjs-ler-typer og samspillet mellem dem og de glasurer der rådes over – eller i øvrigt bruges.

Ved ødelæggelse af ovnplader med fx nedløb af glasur, som ikke med lethed kan fjernes uden væsentlig skade på plader/væsentlig forringelse af pladens værdi – er det enkelte medlem forpligtet til at anskaffe ny tilsvarende plade.

Der påregnes et vist slid på plader trods omhyggelighed og foreningen kan anskaffe max 5 plader årligt på denne regning……

Brugerne af keramik værkstedet afregner internt til fælles kasse vedrørende ler og glasurer. Priserne fastsættes efter indkøb, af de fremmødte og der afregnes løbende.

Glasurer:
Keramikværkstedets medlemmer råder over … antal grundglasurer som altid forefindes i værkstedet. Ændring af dette sortiment drøftes på formøde i forbindelse med den årlig generalforsamling.

Desuden rådes over … antal varierende glasurer som løbende kan skiftes efter årstid, ønsker og behov blandt brugerne efter almindelig flertal blandt de tilstedeværende.

Værkstedet kan max råde over … antal glasurer i alt (men der kan suppleres med pulver-glasurer til opblanding i blank/mat glasur)

Stentøjsler:

Som udgangspunkt findes altid 4 typer ler

  1. Porcelænsler af typen china
  2. Lys stentøjsler som er god til drejning
  3. Lys stentøjsler med chamotte til modellering
  4. Kraftig ler med meget chamotte som er velegnet til store modellerings-emner.

Uskrevne regler i øvrigt:

Anvendt ler skal være indkøbt via foreningen.

Der brændes først og fremmest de emner der er produceret i værkstedet.

Alle medlemmer skal så vidt muligt have nogle af deres emner med i hver brænding ud fra et princip om lighed og retfærdighed.

-Hvis muligt kan ovnen her ud over fyldes ved brænding af medlemmers øvrige emner efter intern aftale mellem de tilstedeværende …..

Alle medlemmer -uanset hvor længe man er til stede – eller hvor meget man fremstiller – er ansvarlige for at:
rydde op efter sig på de pladser hvor man arbejder, renholde omgivelserne og de ting man bruger.

  • Oprydning – også deltage i ½ årlige fælles oprydninger i depot
  • Blande glasurer mv – være opmærksom når man tager det sidste af noget
  • Køre efter indkøb af ler og glasurer
  • Arbejde omsorgsfuldt og forsigtigt med andres emner ved fx fyldning af ovn
  • Fylde/tømme ovn efter oplæring
Print Friendly, PDF & Email