Forslag til vedtægter

download

Forslag til nye vedtægter for Kreativt Værksted.

 

Vedtægter.

§ 1  Navn og adresse:

       Foreningens navn:                             Kreativt Værksted

       Foreningens adresse:                         c/o Grethe Tange,

                                                                 Nordgaardsvej 27, Svogerslev, 4000 Roskilde

       Foreningens cvr nr.:                           31 21 67 53.

       Foreningens aktiviteter foregår:        Tjørnegårdsskolen, Hyrdehøj 3, 4000 Roskilde

 

§ 2. Formål:

       Foreningens formål er at virke for kulturelle og håndværksmæssige aktiviteter

       med værksteder for træ, metal, keramik, sten, sølv, papir m.v..

       Foreningen ønsker at være et fristed hvor medlemmer kan dyrke reelle håndværks-

       mæssige interesser også selv om de ligger ud over ovennævnte værksteder.

       Værkstederne har åben hver torsdag fra 15.00 til 21.00, idet vi dog følger skolens

       åbningsdage.  

       Herudover har foreningen foredrag og temaaftner.

 

§ 3. Medlemmer og kontingent:

       Som medlemmer optages myndige personer. Medlemmerne skal være selvhjulpne,

       da foreningen ikke stiller instruktører eller lærere til rådighed.

       Medlemskontingent fastsættes for et år af gangen af generalforsamlingen.

 

§ 4. Ledelse:

       Foreningen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 3 til 5 medlemmer.

       Bestyrelsen konstituerer sig selv.

       Valgbar til bestyrelsen er hvert medlem af foreningen.

       Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

       I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

       Der skrives referat over drøftede emner og trufne beslutninger.

 

§ 5. Generalforsamling:

       Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

       Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel (gælder også for

       ekstraordinær generalforsamling).

       Generalforsamling skal afholdes hvis mindst 15 medlemmer kræver det.

       Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i

       hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

       Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, idet dog vedtægtsændringer

       kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

       Afstemninger foregår almindeligvis ved håndsopretning, men skal ske skriftligt,

       hvis dirigenten eller et fremmødt medlem kræver det.

      Valg af personer til bestyrelsen skal altid ske skriftligt, såfremt der er opstillet

       flere kandidater end der skal vælges. Skulle stemmerne på to kandidater stå

       lige, foretages der omvalg mellem disse to.

      Skulle stemmerne herefter stadigvæk stå lige, foretages der lodtrækning.

§ 6. Dagsorden for generalforsamlingen:

1.      valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2.      formandens beretning.

3.      regnskab for året.

4.      budget for det kommende regnskabsår. (fastsættelse af ny årskontingent)

5.      behandling af indkomne forslag.

6.      valg af formand.

7.      valg af bestyrelsesmedlemmer.

8.      valg af 2 suppleanter.

9.      valg af bilagskontrollant.

     10.   eventuelt.

 

§ 7. Tegningsregel:

       Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem,

       eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

       Bestyrelsen kan give kassereren fuldmagt til at disponere pengene.

   

§ 8. Regnskab:

       Foreningens regnskabsår er skoleåret.

       Årsregnskabet udarbejdes efter gældende dansk regnskabsstandard.

       Årsregnskabet godkendes af generalforsamlingen, og underskrives af mindst

       formanden og kassereren inden rundsendelse.

 

§ 9. Opløsning af foreningen:

       Foreningen kan opløses, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på den ordinære

       Generalforsamling og på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling

       stemmer herfor.

       Foreningens aktiver skal i så fald anvendes til fordel for kulturelle formål i

       Roskilde Kommune.

 

 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Roskilde den ………..

 

Diregent:                                                          Bestyrelse:

Dato:                                                                Dato:

 

…………………………………                             ………………………………..

 

 

                                                                                 ………………………………….              

Print Friendly, PDF & Email