Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016
DET KREATIVE VÆRKSTED

Afholdt d. 28.04.2016 kl. 17:00, Keramikværkstedet, Tjørnegårdsskolen.

Antal deltagere: 16

Referat:
Formanden sagde velkommen til de fremmødte.

 1. Valg af dirigent og referent:
  Dirigent:
  Torben; Har konstateret at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt

Referent: Christa

Formandens beretning:
Der er kommet nye medlemmer. Der ud over er ikke sket noget ekstra ordinært.
Beretningen blev vedtaget

 1. Regnskab:

Hanne gennemgik regnskabet
Mht. opstart af metalsmelte udstyr, har vi overskredet budgettet med kr. 3785,57 i sølvværkstedet samt en anelse overskredet i keramikken.
Regnskabet er vedtaget

 1. Budget 2016-2017:

Hanne gennemgik budgettet og der er følgende kommentarer:
Else: Ovnen holder ikke evigt – vi skal finde ud af om hvem der skal betale det. Der forslås en slagplan for hvad vi gør når den ikke virker længere.

 • Peder: Metal værkstedet er skolen ved at nedlægge – så vi bør revidere hjemmesiden. Bestyrelsen skal henvende sig om hvad meningen er? Torben henvender til inspektøren ang. dette.
 • Hvad er egentlig kommunikationsvejen til skolen? Skoleinspektøren
 • Bestyrelsen vil invitere inspektøren til en rundgang i de aktiviteter som klubben har.

Budgettet er vedtaget.

Kontingent: pt er det 400,- /hel periode. Det videreføres (med mulighed for ½årlige kontingent på 200,-)

 1. Forslag:

Frituregryde så vi kan lave hornarbejde: ca. 200,- vedtaget.

 1. Valg:

Bestyrelsesmedlemmer: Torben og Else er genvalgt.

Bestyrelsen består nu af:

Formand:
Grethe Tange, på valg 2018.

Bestyrelsesmedlemmer:
Næstformand:
Birthe Jeppesen, på valg 2017
Kasserer:
Hanne Hammerum, på valg 2017
Else Nielsen, på valg 2018
Torben Höyer-Andersen, på valg 2017

Suppleant:
Jeanne Gundberg, på valg 2018

Intern revisor: Vagn Hansen

 1. Evt.
  Vagn ønsker at vi får vedtægterne ud til alle medlemmer; Torben gør opmærksom på at de ligger på hjemmesiden.

Marlene ønsker at vi prøver nye ler og andre glasure end dem der er nu: Hanne forslår at der lavet en liste over tid, hvilken kan bruges når der er en glasur der slipper op.

Peder: Rengøring – vil det være en ide at spørge skolen om vi kan få rengjort spånsugeren. Den bliver heller ikke ordnet pt.

Inger: Var det en ide at der var et par medlemmer som var ”vejledere” til de forskellige værksteder? Formaliseres af bestyrelsen.

Der er ønske om at det bliver lagt ind på hjemmesiden.

 

01-05-2016 Christa Persson

Referat fra Generalforsamling 2014

Billede fra generalforsamlingen 2014

Billede fra generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 24.april 2014

 afholdt i keramik-lokalet.

Tilstede var: Jeanne, Else, Lis, Torben, Sven Aage, Birgit, Grethe, Birthe, Christa, Lena,

Hanne J., Bjarne, og Inger.

 

Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

          Til dirigent og referent valgtes Sven Aage. Stemmetællere blev ikke valgt.

 

Formandens beretning:

          Grethe omtale et spændende foredrag af Dyrlægen med metaldetekteren,

          som fandt den lille Odin-figur fra oldtiden.

          Endvidere omtalte Grethe nogle tidligere problemer med åbning af lokalerne

          torsdag kl. 15, men det problem skulle nu være løst ved tildeling af nøgler

          til 3 personer. (Grethe, Lis og Birthe.)

 

Årsregnskab 2013/14:

          Ved en fejl var der ikke blevet udarbejdet årsregnskab for 2013/14.

          Sven Aage fik overdraget regnskabsmaterialet og lovede at udarbejde det

          manglende årsregnskab 2013/14.

 

Budgetforslag for 2014/15:

          Sven Aage havde i 11. time udarbejdet et budgetforslag for 2014/15 på grundlag

          af gammelt kendskab til regnskaberne og hvad han havde hørt i krogene.

          Forventet 26 betalende medlemmer, max 7.000 kr til nykøb og reparationer

          og max 3.900 kr til administration. Det giver et underskud på 400 kr. for 2013/14.

          Godkendt. Ingen stemte imod, men 1 stemte blankt.

 

Forslag og nye ajourførte  vedtægter:

          Vedtægtsforslaget var gennemarbejdet og godkendt på et tidligere bestyrelsesmøde.

          Vedtægtsforslaget var desværre ikke rundsendt til medlemmerne (hvad det burde

have været) sammen med indkaldelsen. Men den 24/4.2014 blev de nye vedtægter mailet rund til medlemmerne og delt ud til mødedeltagerne.

De nye vedtægter blev gennemgået og godkendt med nogle ganske få redaktionelle

ændringer. Torben lovede at de nye vedtægter vil være at finde på vores  hjemmeside.

Godkendt.

 

Valg til bestyrelsen:

          Grethe genvalgt som formand med stor applaus. 2 år`s foreningstjeneste.

          Birthe (næstformand) blev valgt sidste år, så hun skal kun side inde 1 år mere.

          Else og Torben valgt for 2 år og Hanne H. valgt for 1 år.

         Til suppleant valgtes Jeanne.

          Bilagskontrollant blev Vagn, som havde givet tilsagn hertil, hvis ingen andre ville.

 

Fastsættelse af kontingent for 2014/15:

          Blev godkendt sammen med budgettet til 400 kr. årligt.

 

 

 

 

 

Eventuelt:

          Der blev foreslået en udflugt til Anne Rolsteds Stentøjsudstilling. Stor interesse.

          Vi skal bevare bredden i vore aktiviteter.

          Vi skal huske at værdsætte samværdet på vore torsdage.

          Bestyrelsen bør udarbejde en mere klar strategi for foreningen, og der igennem

          redegøre for vore værdier og måske derved skaffe nye medlemmer.

          Gerne flere temaaftener.

 

Roskilde den 24.april 2014 kl. 22.45

Sven Aage

dirigent  

            

Budgetudkast

penge1

TJØRNEGÅRDSSKOLENS KULTURCENTER.

Budgetudkast I 2014/2015. 

……..

 

                                                                                   Budget    Budget(Regnsk)

                                                                                  2014/15  2013/14(2012/13)

Indtægter:                                                                                                 

Kontingenter fra 26 medlemmer a400,- ………..        10.400    12.400    10.400

                                                                                    10.400    12.400    10.400

 

Udgifter til temadage …………………………….                0             0         387

 

Reparationer og udskiftninger i afdelingerne:

Samlede udgifter på alle afdelinger ………………       -7.000     -9.000     -4.875

 

Administrationsudgifter:

Kontingent Kulturelt Samråd ……………………          -500            -0            -0

Kontorartikler, porto og gebyrer ………………..       -1.000     -2.000     -1.759

Telefon- og edb-godtgørelser …………………..             -500        -500            -0

Edbtiltag, ny flot hjemmeside i 2012/13…………          -500            -0         -750

Generalforsamling, møder, kaffe  ………………            -900        -400            -0

Gaver og blomster ………………………………            -500        -500        -691

                                                                                           -3.900-3.400   -3.200

Underskud 2014/15 ellers overskud …………………….-400      100      2.712                                                                                                                                                             =====    =====      ====

 

Kassebeholdning ultimo ……………………….         24.130    24.530    24.430

 

 

 

 

 

 

Roskilde den 24/4.2014.

Sven Aage Gam

 

Forslag til vedtægter

download

Forslag til nye vedtægter for Kreativt Værksted.

 

Vedtægter.

§ 1  Navn og adresse:

       Foreningens navn:                             Kreativt Værksted

       Foreningens adresse:                         c/o Grethe Tange,

                                                                 Nordgaardsvej 27, Svogerslev, 4000 Roskilde

       Foreningens cvr nr.:                           31 21 67 53.

       Foreningens aktiviteter foregår:        Tjørnegårdsskolen, Hyrdehøj 3, 4000 Roskilde

 

§ 2. Formål:

       Foreningens formål er at virke for kulturelle og håndværksmæssige aktiviteter

       med værksteder for træ, metal, keramik, sten, sølv, papir m.v..

       Foreningen ønsker at være et fristed hvor medlemmer kan dyrke reelle håndværks-

       mæssige interesser også selv om de ligger ud over ovennævnte værksteder.

       Værkstederne har åben hver torsdag fra 15.00 til 21.00, idet vi dog følger skolens

       åbningsdage.  

       Herudover har foreningen foredrag og temaaftner.

 

§ 3. Medlemmer og kontingent:

       Som medlemmer optages myndige personer. Medlemmerne skal være selvhjulpne,

       da foreningen ikke stiller instruktører eller lærere til rådighed.

       Medlemskontingent fastsættes for et år af gangen af generalforsamlingen.

 

§ 4. Ledelse:

       Foreningen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 3 til 5 medlemmer.

       Bestyrelsen konstituerer sig selv.

       Valgbar til bestyrelsen er hvert medlem af foreningen.

       Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

       I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

       Der skrives referat over drøftede emner og trufne beslutninger.

 

§ 5. Generalforsamling:

       Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

       Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel (gælder også for

       ekstraordinær generalforsamling).

       Generalforsamling skal afholdes hvis mindst 15 medlemmer kræver det.

       Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i

       hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

       Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, idet dog vedtægtsændringer

       kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

       Afstemninger foregår almindeligvis ved håndsopretning, men skal ske skriftligt,

       hvis dirigenten eller et fremmødt medlem kræver det.

      Valg af personer til bestyrelsen skal altid ske skriftligt, såfremt der er opstillet

       flere kandidater end der skal vælges. Skulle stemmerne på to kandidater stå

       lige, foretages der omvalg mellem disse to.

      Skulle stemmerne herefter stadigvæk stå lige, foretages der lodtrækning.

§ 6. Dagsorden for generalforsamlingen:

1.      valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2.      formandens beretning.

3.      regnskab for året.

4.      budget for det kommende regnskabsår. (fastsættelse af ny årskontingent)

5.      behandling af indkomne forslag.

6.      valg af formand.

7.      valg af bestyrelsesmedlemmer.

8.      valg af 2 suppleanter.

9.      valg af bilagskontrollant.

     10.   eventuelt.

 

§ 7. Tegningsregel:

       Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem,

       eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

       Bestyrelsen kan give kassereren fuldmagt til at disponere pengene.

   

§ 8. Regnskab:

       Foreningens regnskabsår er skoleåret.

       Årsregnskabet udarbejdes efter gældende dansk regnskabsstandard.

       Årsregnskabet godkendes af generalforsamlingen, og underskrives af mindst

       formanden og kassereren inden rundsendelse.

 

§ 9. Opløsning af foreningen:

       Foreningen kan opløses, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på den ordinære

       Generalforsamling og på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling

       stemmer herfor.

       Foreningens aktiver skal i så fald anvendes til fordel for kulturelle formål i

       Roskilde Kommune.

 

 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Roskilde den ………..

 

Diregent:                                                          Bestyrelse:

Dato:                                                                Dato:

 

…………………………………                             ………………………………..

 

 

                                                                                 ………………………………….              

Generalforsamling 2014

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling!!!!!!!!!!

Generalforsamling i Kreativt Værksted
24.april 2014 kl 17.00

i keramiklokalet.
 
Dagsorden i henhold til vedtægternes §7.

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
 2. Formandens beretning. 
 3. Forelæggelse af årsregnskabet 2013/14 
 4. Budgetforslag for 2014/15 
 5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår ajourføring af vedtægterne

 1. Valg af formand, bestyrelsesmedl., suppleanter, bilagskontrollant. 
 2. Fastsættelse af kontingent 2014/15 
 3. Eventuelt

 
Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde
Senest den 17.april 2014. 

 
I lighed med tidligere vil der være spisning og hyggeligt samvær fra kl 19.00.

Spændende foredrag om arkæologi!

Odin

Foredrag den 13. februar 2013:
Dyrlægen fra Osted, Tommy Olesen, kommer og fortæller om sin store interesse, nemlig at lede efter fortidens spor med en metaldetektor.
Det er ham, der fandt den berømte Odin fra Lejre:

Vi serverer ost og vin efter foredraget, der starter kl. 19.00.
Pris pr. person kr. 30,00.
Jeg håber, at vi kan låne lærerværelset, men ellers vil det foregå i keramiklokalet.

Tilmelding senest onsdag den 12. februar til:
Hilsen Grete (formand)
Mail: gtange@mail2day.dk

Auktion over køkkenudstyr

2817 resize

AUKTION

Indkaldelse til auktion over køkkenudstyr.
 

Vi skal  torsdag den 30.1.2014 tømme fire skabe med diverse køkken”ting” fra depotet på 1. sal.
 
Det drejer sig om gryder, fade, tallerkner og bestik, som blev brugt for nogle år siden, da der var et madlavningshold.
 
Der vil blive afholdt auktion over effekterne.
 
Vi mødes i keramiklokalet kl. 16.00.
 
Hilsen Grete
 

Juleafslutning

DSC03841
Juleafslutning!!!!!!!!

I juli måned var jeg en tur på Bakken. Her mødte jeg julemænd fra hele verden. De fortalte at Kreativt Værksted i Roskilde skulle holde juleafslutning den 5. december. Det lovede jeg at viderebringe.
Indkaldelse til Festlig og hyggelig juleafslutning.
Torsdag den 5. december 2013.
Tilmeld dig/jer senest den 28. november. Pris kr. 120,00 pr. person.

Menu:
Flæskesteg og risalamande.
Det er muligt at købe vin, øl eller sodavand.